محمد اخوان قالیباف

علوم خاک

طرح پژوهشی مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون کشتهای گلخانه ای استان یزد

 

مقدمه :

 نتایج این مطالعه با توجه به شرح خدمات طرح پژوهشی در بخشهای1- خاکشناسی و ویژگیهای  اراضی پیرامون گلخانه ها 2- کیفیت آب و آبیاری 3- کشت وتولید گیاهان گلخانه ای (خیارسبز) 4-اطلاعات و آمار هواشناسی پیرامون و داخل گلخانه ها با تحلیل انرژی و 5- آمار و اقتصاد گلخانه ها ارائه خواهد شد.

 

1-روش کار :

1-1- روش کار صحرایی :

  از موقعیت های گلخانه ها در شهرستانها ی یزد ، مهریز ،تفت و صدوق به روش تصادفی انتخاب و نمونه ها ی خاک برداشت شد. موقعیت دقیق گلخانه ها با کمک دستگاه موقعیت یاب جهانی ثبت و برروی نقشه های توپوگرافی مربوطه برای تعیین ویژگیهای اراضی ومحیطی گلخانه ها منعکس گردید. به منظور براورد میزان انرژی مصرفی  و راندومان تولید  در گلخانها ها ، آفات و بیماری ها ،میزان مصرف کود و سموم دفع آفات و مصرف سوخت پرسشنامه ای در این رابطه تهیه و در اختیار گلخانه ها قرار داده شد تا تکمیل گردد. برای جمع آوری اطلاعات دقیق دما ، رطوبت و تشعشع درون  گلخانه ها سنسور های دما ، رطوبت و تشعشع از فیشر آلمان توسط شرکت مهندسی زرین افزار خراسان سفارش داده شد. همچنین جهت ثبت خودکار اطلاعات دیتا لاگر 1021

نیز از همان شرکت سفارش گردید.

1-2- روش کار آزمایشگاهی :

 نمونه های خاک در آزمایشگاه ابتدا خشک و سپس از الک 2 میلیمتر عبور داده شد. از نمونه های خاک عصاره اشباع تهیه شد. اسیدیته خاک با از گل اشباع اندازه گیری شد. از عصاره های خاک میزان هدایت الکتریکی که شاخص شوری خاک محسوب می شود اندازه گیری شد. همچنین میزان یونهای کلسیم ،منیزیم و سدیم عصاره خاکها اندازه گیری شد. به منظور براورد میزان عناصر سنگین و یا سمی خاک ها از نمونه ها ی خاک پس از آسیاب نمودن قرص تهیه شد تا با روش فلوئورسنسی اشعه ایکس آنالیز به عمل آید . نمونه های خاک و گیاهان نیز جهت بررسی نوع بیماری ها و آفات موجود به آزمایشگاه مربوطه منتقل و آزمایشات لازم برروی نمونه ها بع عمل آمد.

2-نتایج

2-1- موقعیت جغرافیایی گلخانه ها و بعضی از پارامتر های اراضی پیرامون گلخانه ها  در شهرستانهای یزد ، مهریز، تفت و صدوق

2-1-1- موقعیت جغرافیایی و بعضی از پارامتر های اراضی محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان یزد :

 از گلخانه های موقعیت های شرق و جنوب شرقی شهر یزد نمونه برداری به عمل آمد . این گلخانه ها در محدوده روستاهای اکرمیه ، دهنو، سید میرزا ، محمد آباد و فهرج پراکنده اند.(تصویرهای 1، 2و3).

2-1-1-1-توپوگرافی محل احداث گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان یزد :

 2-1-1-1-1- شیب:

 شیب در این اراضی از شمال در موقعیت روستای اکرمیه در کلاس یک (0-2درصد) و به سمت سید میرزا ، ده نو، فهرج  به کلاس 2 (2-5درصد) و محمد آباد حداکثر به کلاس 3 (5-8درصد ) افزایش می یابد.  

2-1-1-1-2-جهت:

 جهت در موقعیت مورد بررسی شمالی است . در چنین جهتی هر گاه شیب افزایش یابد می تواند در کاهش دریافت تشعشعات خورشیدی موثر با شد. از این رو به سمت جنوب و روستای محمد آباد می توان قدری کاهش دمارا نسبت به بخشهای شمالی تر نظیر روستای اکرمیه انتظار داشت.

2-1-1-1-3-ارتفاع:

 ارتفاع در این ناحیه از 1200متر تا 1300متر تغییر می نماید که کمترین آن مربوط به بخشهای شمالی و بیشترین آن به بخشهای جنوبی تر مربوط می شود.

2-1-1-2-خاکهای محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان یزد :

از بخشهای جنوبی (محمد آباد ) به سمت شمال (اکرمیه ) با فت خاکهای سطحی بدلیل تاثیر رسوبات بادی سبک و شنی می شود و لی بستر اصلی خاکها از لومی شنی به لومی رسی شنی افزایش می یابد و سنگین تر می شود . خاکها در بخشهای جنوبی بدلیل برخورداری از رسوبات جوان سیلابی حاصلخیزمی باشند ولی در بخشهای شمالی تر همراه با آبرفتهای قدیمی تر و با بافت سنگین  بر محدودیت های شوری آنها افزوده می شود. در بخشهای میانی این محدوده نظیر سیدمیرزا در خاکها آثار گچ همراه با شوری کم خاکها  محسوس است.

 

 

تصویر 1- موقعیت گلخانه ها در شهرستان یزد (دهنو و سید میرزا) مربوط به نقشه توپوگرافی با Iمقیاس 1:50000 یزد 6853     

 

تصویر 2- موقعیت گلخانه ها در شهرستان یزد (دهنو و سید میرزا) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 یزد    

 

تصویر 3- موقعیت گلخانه ها در شهرستان یزد (فهرج) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 فهرج 4- 6953    

 

2-1-2- موقعیت جغرافیایی و بعضی از پارامتر های اراضی محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان تفت :(تصویر های 4و5)

 از گلخانه های موقعیت های شهر تفت و روستای اسلامیه نمونه برداری به عمل آمد

2-1-2-1-توپوگرافی محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان یزد :

 2-1-2-1-1- شیب:

 شیب در این اراضی از کلاس 3 (5-8درصد) تا کلاس 8(بیش از 70درصد) تغییر می کند 

2-1-2-1-2-جهت:

 جهت در موقعیت مورد بررسی در موقعیت شهر تفت شمالی و در ناحیه اسلامیه جنوبی است . در جهت های شمالی در تفت بدیهی است که با افزایش میزان شیب می تواند در کاهش جذب قابل توجهی از تشعشعات خورشیدی در پیرامون گلخانه ها موثر باشد. و در جهت جنوبی در اسلامیه می تواند عکس این پدیده در این موقعیت با افزایش نسبی جذب تشعشعات خورشیدی همراه باشد. که بدیهی است با افزایش نسبی شیب تاثیر جهت های گرم (جنوبی ) و جهت های سرد (شمالی ) نیز افزایش می یابد

2-1-2-1-3-ارتفاع:

ارتفاع در این ناحیه از 1500متر تا 1700متر در ناحیه تفت و 1800متر در اسلامیه  تغییر می نماید.

2-1-2-2-خاکهای محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان تفت :

 خاکها در این نواحی با نزدیکی به کوهستان عمدتا دارای بافت سبک (لومی شنی تا شنی لومی ) و سنگریزه دار هستند. هرچند در حاشیه رودخانه تفت گاها در عمق به آبرفتهای قدیمی رودخانه ای مواجه می شویم که بافت خاک قدری سنگین تر است و لی رسوبات جدید عمدتا دارای بافتی سبک و شنی می باشند. آنچه در این محدوده قابل توجه است عدم وجود محدودیت های شوری و قلیائیت خاک است که این ویژگی بر اهمیت این خاکها می افزاید.

 

 

 

 

 

تصویر 4- موقعیت گلخانه ها در شهرستان تفت (شهر تفت) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 زارچ 4- 6853    

 

تصویر 5- موقعیت گلخانه ها در شهرستان تفت (شهر تفت) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 تفت 3- 6853    

 

2-1-3- موقعیت جغرافیایی و بعضی از پارامتر های اراضی محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان صدوق  :

 از گلخانه های بخش رستاق در محدوده روستاها ی همت آباد، بندرآباد، صدر آباد و چرخاب نمونه برداری به عمل آمد.

2-1-3-1-توپوگرافی محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان صدوق  :

 2-1-3-1-1- شیب:

 شیب در این اراضی عموما در کلاس 2 (2-5) درصد قرار دارد.  

2-1-3-1-2-جهت:

 جهت اراضی محل احداث گلخانه ها در این موقعیت شمال شرق تا شرق می باشد. چنین جهتی با افزایش شیب می تواند در کاهش جذب تشعشعات خورشیدی موثر باشد ولی بدلیل شیب کلاس 2 این افزایش و یا کاهش دما مربوط به جهت قابل توجه نمی باشد.

2-1-3-1-3-ارتفاع:

ارتفاع در این ناحیه از 1100متر تا 1150متر تغییر می نماید.

2-1-3-2-خاکهای محل احداث   گلخانه ها ی مورد بررسی در شهرستان صدوق :

 با فت خاک بدلیل نزدیک شدن به خروجی حوزه آبریز دشت یزد سنگین با لومی رسی شنی تا رسی شنی است. ولی بدلیل تاثیر رسوبات بادی و در مجاورت بادرفت ها بافت سطحی خاکها به شنی تغییر می یابد. از محدودیت اصلی خاکها سنگین بودن بافت خاک در عمق و عدم ساختمان مناسب خاکها بدلیل حضور سدیم بیش از حد مجاز همراه با شوری در خاکهااست . البته در مجاورت مسیل های فعال از از باران های فصلی تغذیه می شوند خاکها دارای محدودیت کمتری از شوری بوده و از حاصلخیزی نسبی برخوردار  هستند.

 

 

 

 

 

 

تصویر 6- موقعیت گلخانه ها در شهرستان صدوق( روستاهای بندرآباد و همت آباد) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 میبد 3- 6854    

تصویر 4- موقعیت گلخانه ها در شهرستان صدوق (روستای چرخاب) مربوط به نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 زارچ 4- 6853    

 

 

تصویر 1- موقعیت گلخانه ها در شهرستان یزد (دهنو و سید میرزا) مربوط به نقشه توپوگرافی با Iمقیاس 1:50000 یزد 6853     

 

 


تصویر 1- موقعیت گلخانه ها در شهرستان یزد (دهنو و سید میرزا) مربوط به نقشه توپوگرافی با Iمقیاس 1:50000 یزد 6853    

شماره گلخانه
منطقه
ط.ول و عرض
1
چاه شهر دار
54-25-27و52-50-31

2
فهرج
54-33-30و31-46-21

3
عسکریه
54-26-22و38-50-31

4
محمدیه
54-13-06و36-56-30

5
احمد آباد مشیر
54-28-16و56-46-31

6
چرخاب قدیم
54-11-51و05-57-31

7
بندرآباد
54-08-15و32-59-31

8
تفت


9
مهدی آباد رستاق
54-06-56و32-03-32

10
رستاق


11
مهدی آباد ریسمانی
54-06-58و30-03-32

12
چرخاب نو
54-10-56و55-56-31

13
همت آباد
54-08-13و32-02-32

14
جلال آباد دزک
54-05-11و38-02-32

15
چرخاب رضوی


16
چاه دولت آباد
54-07-13و39-01-32

17
ابراهیم آباد مهریز


18
خویدک
54-31-25و24-47-31

19
فهرج
54-34-54و38-45-31

20
سید میرزا
54-24-49و39-48-31

21
سیدمیرزا
54-28-12و55-46-31

22
احمد آباد مشیر
54-28-38و37-46-31

23
تفت
54-08-14و01-44-31

24
تفت
54-07-27و54-43-31

25
تفت
54-13-04و31-46-31

26
مبارکه
54-14-35و19-46-31

27
تفت
54-13-06و11-47-31

28
تفت
54-12-43و42-46-31


 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:53  توسط محمد اخوان قالیباف  |